top of page

HISTORIE

To stoler og et bord ved en trapp.

I 1910 hadde virksomheten i foreningen kommet dit at man følte et klart behov for egne lokaler for foreningens møtevirksomhet. Man hadde tidligere vært henvist til Phønix og Turnhallen ved avholdelse av møter, men foreningen fikk på denne måten ingen fast møtedag.

Styret hadde lenge arbeidet for å skaffe foreningen lokaler hvor man kunne holde møter hver onsdag. I 1904 var det sluttet kontrakt med Den konservative Arbeiderforening om leie av lokaler for slike møter til en leie på kr 5,- pr. gang.

Tanken om eget hus ble imidlertid ikke oppgitt. Samme år (1904) ble det besluttet å begynne en innsamling til fordel for et byggefond, – og i 1905 ble det blant annet avholdt et stort marked for dette fondet. Markedet ble en suksess og ga et overskudd på drøyt kr 8.500,-. Ulykkeligvis ble dette beløpet satt inn i Fredrikstad Handelsbank, og da utdelingen av dividenden fra bankens konkursbo finner sted noen år senere, viser det seg at beløpet er redusert til omkring halvparten. Imidlertid følte foreningen seg i 1905 så rik at de opptok forhandlinger om kjøp av Phønix, men det ble med forhandlingene. Arbeidet med saken om kjøp av eget hus fortsatte, og styret i foreningen hadde stadig følere ute.

2. november 1910 ble det så innkalt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen, hvor de tilbud man hadde mottatt skulle legges frem. Styret hadde da fått adskillige tilbud på eiendommer:

– Cicignongt. 18 v/ Maskinistforeningen
– I. C. Juels eiendom v/ o.r.sakfører Thorne
– Matr. Nr 39 Nygaardsgt. v/ K. Andersen
– Nygaardsgt. 5 v/ Math. L. Skotvedt

En komité, bestående av bankbestyrer H. Helleland, disponent Hakon A. Østberg, kjøbmand Joh. A. Larsen og kjøbmand Petter A. Larsen, fremla i skrivelse følgende forslag:

1. ”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen i i forbindelse med den nedsatte komitè til at indkjøbe Skotvedts eiendom for en pris, der ikke maa overstige kr 28.000,00.

2. Forsaavidt ikke kjøbet gaar i orden, henstiller generalforsamlingen til bestyrelsen at søge leiet et for foreningen hensigtsmæssig lokale til daglig brug”.

Ved endelig avstemming ble forslaget om kjøp av Skotvedts eiendom enstemmig vedtatt. Det var 81 medlemmer til stede på angjeldende generalforsamling.

Påstående bygg på eiendommen Nygaardsgt. 5 sees byggeanmeldt 14/4 1889 – og med et påbygg fra 1896 (byggeanmeldt 2/9 1896). Eiendommen tjente både som bolig og kontor for grosserer Mathias L. Skotvedt.

Mathias L. Skotvedt var født i Svinndal i 1861, – og døde i Oslo i 1931. Han er registrert med borgerskap i Fredrikstad fra 1886, – gift med Christine Furuholmen (datter av fløtningsinspektør Richard Furuholmen). I Nygaardsgt. 5 bodde også ”kontorist” Richard og frk. Signe Skotvedt. Året etter at Mathias L. Skotvedt får sitt borgerskap i  Fredrikstad, kjøper han Molvigsaga på Gressvik fra J. N. Jacobsen & Co. Han  opparbeider her en stor virksomhet; moderniserer saga, bygger nytt høvleri og tørke, og erverver ytterligere grunn for sin virksomhet på Trosvik, – men virksomheten ender med fallitt. Etter et kortvarig eierskap til Skotvedtsaga fra brødrene Christian og Steen Giebelhausen m.fl., skjøtes saga i 1906 tilbake til J. N. Jacobsen & Co AS fra Mathias L. Skotvedt konkursbo.

For Handelsstandsforeningen fant det første medlemsmøte sted i eget hus – Nygaardsgt. 5 – onsdag 6. september 1911. Ombyggingen av huset –kostnadsberegnet til ca. kr 10.000,- – var på det tidspunkt ikke ferdigstilt. (Byggesak behandlet i kommunen 18/4 1911). Innvielse av foreningens nye hus fant sted 4. oktober 1911;

"INDVIELSEN BLEV EN STRAALENDE FEST. BYENS ORDFØRER, MAGISTRAT OG STORTINGSMAND, DE GJENLEVENDE AV FORENINGENS STIFTERE OG FORMÆNDENE I DE ØVRIGE ØSTFOLDBYERS HANDELSFORENINGER VAR INDBUDT. I ALT VAR DER CA. 100 DELTAGERE."

Menyen var:
Champignonsuppe
Madeira

Avkokt flyndre med hollandaise
Chat. Palmer

Blandet saltret med grønsaker
Binger Schlossberger

Andestek med agurksalat og kompot
Piper Heidsick – Seck (G. Mumm & Co)

Ost og kjæks
Cordon Rouge

Blandet frugt
Sherry – Portvin

Kaffe – Avec – Cigarer

"EFTERAT STYREMEDLEM, AGENT HOLTER, HADDE UTBRAGT KONGENS SKAAL, HOLDT FORMANDEN, DISPONENT ZACH. BACKER, EN ANSLAAENDE TALE FOR DAGEN, HVORI HAN BLANT ANDET UTTALTE ØNSKET OM, AT ANSKAFFELSEN AV EGET LOKALE VILDE BETEGNE EN VENDING I FORENINGENS HISTORIE, AT FORENINGEN MAATTE FAA DEN NØDVENDIGE TILSLUTNING OG BLI BRÆNDPUNKTET FOR NÆRINGSLIVETS INTERESSER I VOR BY, OG AT TANKER OG BESLUTNINGER TIL BEDSTE FOR BYEN OG VORT SAMFUND MAATTE UTGAA FRA DEN.”

bottom of page